Uniwersytet Warszawski Instytut Filozofii

Program warsztatów

Ostateczny program warsztatów [plik PDF]